Ασφαλιστική Κάλυψη & Ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει όταν κανείς έλκει με το όχημά του ρυμουλκούμενα όπως είναι π.χ. τα τρέιλερ με βάρκες, τα τροχόσπιτα, κ.λ.π. είναι το εξής:
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από το ρυμουλκούμενο χωρίς τη συμμετοχή του οχήματος που το έλκει; Είμαι υποχρεωμένος να αποζημιώσω τον ζημιωθέντα ή αντίστροφα θα με αποζημιώσει η ασφαλιστική Εταιρία του οδηγού–ιδιοκτήτη του υπαίτιου οχήματος που έλκει το ρυμουλκούμενο; Το ρυμουλκούμενο χρειάζεται ξεχωριστή ασφάλιση;

Σύμφωνα με τον Νόμο 2696/1999, Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως ρυμουλκούμενο θεωρείται το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης (π.χ. τρέιλερ με βάρκα) και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να χρειάζεται να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα.
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 25 περ. 13 της Κ4/585/78 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου «αποκλείεται από την ασφαλιστική κάλυψη η ζημία που προκαλείται σε τρίτο καθ’ όν χρόνον το όχημα ωθείται δι’ οιασδήποτε πλην της ιδίας αυτού δυνάμεως, …καθ’ όν χρόνον το όχημα…. ρυμουλκεί έτερον όχημα …», το οποίο συνήθως αποτελεί και όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Τι σημαίνει αυτό; Οι ζημίες που προκαλούνται από το ρυμουλκούμενο στο όχημά σας δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, δηλαδή απαιτείται ξεχωριστή ασφάλισή του.

Αυτό όμως δεν ισχύει για κάποιον, ο οποίος ζημιώθηκε από ρυμουλκούμενο. Έχει το νόμιμο δικαίωμα να εισπράξει κανονικά την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική Εταιρία του υπαίτιου οδηγού. Η ασφαλιστική Εταιρία πληρώνει τον ζημιωθέντα ανυπαίτιο, αλλά θα στραφεί κατά του ασφαλισμένου της και θα αξιώσει από αυτόν ότι κατέβαλε στους τρίτους.

Ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί το ανωτέρω ενδεχόμενο είναι να συναφθεί ξεχωριστή και ιδιαίτερη ασφάλιση για του ρυμουλκούμενο.

2010-07-28