Πως εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός σε περίπτωση ατυχήματος

Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καθιερώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την 01.05.2000 με κοινή συμφωνία αρχικά 35 ασφαλιστικών εταιριών – μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι οποίες κάλυπταν ασφαλιστικά το 92% του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων στην Ελλάδα. Σήμερα (2007) συμμετέχουν στο σύστημα 34 Εταιρίες – Μέλη, οι οποίες καλύπτουν το 93% περίπου του συνολικού ασφαλιζόμενου στόλου.
Με το Σ.Α.Π. (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) και χωρίς να θίγεται η κείμενη νομοθεσία (Κ.Ν. 489/76), οι συμβαλλόμενες ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον κλάδο της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, έχουν αναλάβει την υποχρέωση μεταξύ τους (εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες σχετικά προϋποθέσεις) να αποζημιώνουν σε περίπτωση ατυχήματος τον ασφαλισμένο που δεν φταίει (ανυπαίτιος), απαλλάσσοντας τον από την ανάγκη να στραφεί ο ίδιος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης του υπαίτιου οδηγού.
Με άλλα λόγια το Σ.Α.Π. προβλέπει την αποζημίωση των παθόντων ασφαλισμένων οδηγών από την ίδια την ασφαλιστική τους Εταιρία και όχι από την Εταιρία του υπαίτιου του ατυχήματος-οδηγού. Στη συνέχεια η Εταιρία του παθόντος εισπράττει με τη σειρά της τα χρήματα από την Εταιρία του υπαίτιου της ζημιάς.
Ο κύριος σκοπός της συμφωνίας είναι η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών διακανονισμού των υποθέσεων ατυχημάτων καθώς και η συντόμευση του χρόνου αποζημίωσης στους ζημιωθέντες.
Η εφαρμογή του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής ξεκίνησε με την αποζημίωση ατυχήματος με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτονται και ατυχήματα που έχουν μικρές σωματικές βλάβες.
Είναι συνεπώς συμφέρον για τον ασφαλισμένο, να χρησιμοποιεί την παροχή αυτή στην περίπτωση που έχει ατύχημα υλικών ζημιών , των οποίων το κόστος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ και το ύψος των σωματικών βλαβών τα 2000€ ανά τραυματία ( οδηγό και επιβάτες του αναίτιου οχήματος ) και τα 6.000 συνολικά.
Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Πρόκειται για συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων που όταν συμβούν οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%. Αποζημιώνοντας οι ασφαλιστικές εταιρίες τους πελάτες τους για ατύχημα για το οποίο δεν φέρουν ευθύνη ενεργούν, όπως ελέχθη για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
Έντυπο Φιλικής Δήλωσης
Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης κατευθύνει και διευκολύνει με το περιεχόμενό του τους εμπλεκόμενους σε ατυχήματα οδηγούς, ώστε να ανταλλάξουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των οχημάτων τους. Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να περιγράψουν με ακρίβεια τις συνθήκες του ατυχήματος χωρίς να εμπλέκονται με συζητήσεις και πιθανές διενέξεις σχετικά με την υπαιτιότητα για το συμβάν.
Η συμπλήρωση του Εντύπου από τον οδηγό δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση προς την ασφαλιστική του Εταιρία το συντομότερο δυνατό και με ταυτόχρονη κατάθεση του Εντύπου (στο έντυπο περιλαμβάνονται και οι οδηγίες συμπλήρωσής του).
Το Έντυπο που έχουν συμπληρώσει και οι δύο οδηγοί είναι τυπωμένο σε χαρτί καρμπόν με συνημμένο το δεύτερο πρωτότυπο, προκειμένου να υπάρχουν δύο πρωτότυπα και για τους δύο οδηγούς.
Κάθε οδηγός παίρνει από ένα πρωτότυπο υπογεγραμμένο και σπεύδει να το παραδώσει στην ασφαλιστική του Εταιρία, φροντίζοντας ταυτόχρονα να υποβάλλει τη σχετική δήλωση που θέλει η Εταιρία σύμφωνα με την πρακτική της.
Έντυπο Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος (.PDF File)
Εκτός των ανωτέρω πρέπει κανείς να έχει υπόψη του τα εξής:
o Το ατύχημα πρέπει να αφορά μόνον δύο οχήματα από ασφαλιστικές εταιρίες εντεταγμένες στο σύστημα,
o Το ατύχημα να έγινε εντός της ελληνικής επικράτειας,
o Καλό είναι να έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού,
o Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται και η ταυτόχρονη αυτοψία της τροχαίας.
Εάν ο άλλος οδηγός δεν επιθυμεί Φιλικό Διακανονισμό και υπάρχει σαφής αντιδικία, πριν προχωρήσετε στα επόμενα στάδια, καλό είναι:
o Να φωνάξετε την Φροντίδα Ατυχήματος
o Να φωνάξετε την Τροχαία,
o Να καλέσετε την ασφαλιστική σας Εταιρία ώστε να στείλει κάποιον συνεργάτη της επί τόπου η να σας δώσει οδηγίες (εργάσιμες ημέρες έως τις 4.00 μμ.),
o Βασικός κανόνας – εν αναμονή των παραπάνω – είναι να μην μετακινηθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα από τον τόπο του ατυχήματος,
o Να σημειώσετε αμέσως τον αριθμό κυκλοφορίας και τα στοιχεία (όνομα οδηγού-ασφάλεια) του άλλου οχήματος,
o Να αναζητήσετε μάρτυρες του ατυχήματος και να σημειώσετε τα ονόματα και τα τηλέφωνα τους.
o Σημαντική βοήθεια θα προσέφερε να έχετε πάντα μαζί σας μία φωτογραφική μηχανή και να φωτογραφίσετε τα δύο οχήματα στο σημείο της σύγκρουσης και με τον αριθμό κυκλοφορίας τους,
o Να κρατήσετε στοιχεία των εμπλεκομένων οδηγών και αυτόπτων μαρτύρων,
o Όταν έρθει η τροχαία να δώσετε τα στοιχεία των μαρτύρων στο όργανο,
o Να ενημερώσετε την ασφαλιστική σας Εταιρία εντός 3 ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος.