Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη από εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΜΗ επικινδύνων αποβλήτων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα, του Κλάδου Αστικής Ευθύνης, που καλύπτει την Περιβαλλοντική Αστική Ευθύνη από εργασίες συλλογής και μεταφοράς ΜΗ επικινδύνων αποβλήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ΕΚΑ 2014/955/ΕΕ. 

Το πρόγραμμα παρέχεται σύμφωνα με το Νόμο 4685/2020 – Άρθρο 85 «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 07/05/2020 και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φορτηγών οχημάτων, που συλλέγουν και μεταφέρουν ΜΗ επικίνδυνα απόβλητα και θέτει προθεσμία εφαρμογής πέντε (5) μηνών, ήτοι την 7 η Οκτωβρίου 2020. 

Ειδικότερα, η Διάταξη του Άρθρου 85, Ν.4685/2020, καθιστά υποχρεωτική την συγκεκριμένη ασφάλιση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Ο συλλέκτης – μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους και στο Περιβάλλον, καθώς και στην επαναφορά του Περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, με ελάχιστο ποσό κάλυψης τις €100.000.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση

Επικοινωνία