Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ CMR

Τα ασφαλιστήρια μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ή τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, το είδος/αξία του εμπορεύματος, τη μέθοδο συσκευασίας, το τόπο φόρτωσης, προορισμού και τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί.

Αποτελεί προϋπόθεση ότι τα παραπάνω στοιχεία θα είναι γνωστά πριν τη χορήγηση της κάλυψης και ότι το εμπόρευμα θα συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και σχετικά τιμολόγια ή άλλα παραστατικά.

Οι όροι των ασφαλιστηρίων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και συνοπτικά οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται:

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου) Καλύπτει όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με εξαίρεση γεγονότα που πάγιες εξαιρέσεις σ’ όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως ενδεικτικά η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) Καλύπτει βασικούς κινδύνους, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφ’ όσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με γεγονότα όπως ενδεικτικά: Α) Χερσαίες Μεταφορές: Πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από τη πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κ.ά. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια της υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων) Β) Θαλάσσιες Μεταφορές: Πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.ά. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια της υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων).
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) Καλύπτει βασικούς κινδύνους, όπως η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη χωρίς όμως να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α.

Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι ή Ρήτρα A & C Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον καλύψεις όπως κινδύνων πολέμου, απεργιών, κακοβούλων ενεργειών κ.ά. Η Ασφάλιση απευθύνεται Σε εμπόρους, εισαγωγικές/εξαγωγικές εταιρίες, εκτελωνιστές και εν γένει σ’ οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων από ζημιά που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά.

Επικοινωνία