Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το αυτοκίνητο αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο στην καθημερινότητά μας, αναπόσπαστο κομμάτι που μας πάει παντού καθώς και σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Όμως όσο καλός οδηγός και αν είστε , ο δρόμος κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις. Χιλιάδες ατυχήματα συμβαίνουν καθημερινά. Η ανάγκη για ασφάλιση είναι επιτακτική. Έχετε την ανάγκη να νιώσετε ότι καλύπτεστε από ένα αξιόπιστο ασφαλιστικό όνομα, που θα σας υποστηρίξει ακριβώς τη στιγμή που θα το χρειαστείτε. Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 8 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία. Τα είδη των οχημάτων που έχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε είναι τα εξής:

Οι υποχρεωτικές και προαιρετικές καλύψεις του κλάδου οχημάτων, τις οποίες έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε είναι οι ακόλουθες:

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου (κυρίου / κατόχου / οδηγού, που κατέχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης / υπευθύνου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου), από ζημίες προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και για τις περιπτώσεις : (1) θανατηφόρου τραυματισμού προσώπων. (2)τραυματισμού προσώπων, (3) υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης, (4) υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα.

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για ζημιές προξενούμενες από τη λειτουργία του ασφαλισμένου οχήματος σαν εργαλείο ή από κάθε μηχάνημα που αποτελεί εξάρτημα του ασφαλισμένου οχήματος ή είναι προσαρμοσμένο σε αυτό. Προϋπόθεση το μηχάνημα να φέρει αριθμό κυκλοφορίας.  

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για ζημιές προξενούμενες από το μεταφερόμενο φορτίο.

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων στο όχημα ή στο ρυμουλκούμενο του οχήματος, για ζημιές προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα από έκρηξη ή φλόγες του οχήματος που μεταδόθηκε από αυτό ή από τη διαρροή υγρών και υγραερίων οποιασδήποτε φύσης του οχήματος.

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑΣ Περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλισμένου, από ζημίες προξενούμενες από την κυκλοφορία του ρυμουλκούμενου του οχήματος.

Ασφάλιση ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Καλύπτονται ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης,πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής,κατακρίμνησης και από υπαιτιότητα του οδηγού του.

Ασφάλιση ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Καλύπτονται ζημιές του ασφαλισμένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, αυτόματης ανάφλεξης και πτώσης κεραυνού.

Ασφάλιση ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ Καλύπτονται ζημιές από Πυρκαγιά ή / και Έκρηξη προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα, κατά τη διάρκεια στάσεων και απεργιών, από πρόσωπα που ενεργούν αυτοτελώς ή για λογαριασμό ή/και σε συσχέτιση με οποιαδήποτε οργάνωση.

Ασφάλιση ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Καλύπτονται ζημιές από Πυρκαγιά ή / και Έκρηξη προξενούμενες άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

Ασφάλιση ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Καλύπτεται η πραγματική(εμπορική)αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου κατά την ημέρα της απώλειας του.

Ασφάλιση ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Καλύπτονται : α) ζημιές που γίνονται κατά τη διάρκεια της κλοπής, από αφαίρεση τεμαχίων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, που είναι στερεά προσδεδεμένα στο σώμα του αυτοκινήτου και απαραίτητα για την κίνηση και τη λειτουργία του και β) ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το αυτοκίνητο (ίδιες ζημιές) κατά τη διάρκεια της αυτογνώμονος αφαίρεσης του.

 

Ασφάλιση ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Καλύπτονται ζημιές προξενούμενες από οποιαδήποτε αιτία του εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου και της γυάλινης ηλιοροφής(κατά περίπτωση, ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρεία), συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησης των κρυστάλλων, όχι όμως και των πλαισίων τους, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του ασφαλιστηρίου. Εξαιρούνται οι φανοί και οι καθρέπτες. Στην κάλυψη αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι ζημιές στον αερόσακο συνεπεία ατυχήματος(σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή).

ΚΑΛΥΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Καλύπτονται ζημιές συνεπεία Καταστροφικού Γεγονότος από Πλημμύρα,Θύελλα, Καταιγίδα,Σεισμό, Κατολίσθηση Εδάφους και Χιονοστιβάδα, με κάποιο ποσό απαλλαγής κατ’ ατύχημα, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από Χαλάζι. Εξαιρούνται των ζημιών οι μηχανολογικές βλάβες.

Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Καλύπτονται τα ατυχήματα του οδηγού ή και ιδιοκτήτη του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου, τα οποία (ατυχήματα)συνδέονται αιτιωδώς και αποδεδειγμένα με την οδήγηση, χρήση, λειτουργία, επιβίβαση και αποβίβαση από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο.

Ασφάλιση ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ είναι μια πρωτοποριακή υπηρεσία εξυπηρέτησης και φροντίδας οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος η ζημιάς συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων (αστικής ευθύνης και συμπληρωματικών) και αφορά όλα τα ασφαλιζόμενα οχήματα. H υπηρεσία αυτή απαλλάσσει τον ασφαλισμένο απο τις διαδικασίες μετά από ένα ατυχές περιστατικό, προσφέροντάς του τις παρακάτω διευκολύνσεις : Μετάβαση στον τόπο ατυχήματος παροχές συμβούλων προς τον ασφαλισμένο για δικαιώματα και υποχρεώσεις συμπλήρωση και παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος λήψη φωτογραφιών του τόπου ατυχήματος λήψη φωτογραφιών των εμπλεκομένων οχημάτων παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος ρυμούλκηση του οχήματος στο συνεργείο, αν δε μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητό του ασφαλισμένου εξαιτίας του ατυχήματος, με τη προυπόθεση οτι το ασφαλισμένο όχημα είναι ΙΧΕ και ΙΧΦ μέχρι μικτό βάρος 3,5 τόνων η μοτοσυκλέττα άνω των 250cc.

Ασφάλιση ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ Οι παροχές της κάλυψης οδικής βοήθειας είναι : προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης στον τόπο που βρίσκεται το όχημα ρυμούλκηση στο πλησιέστερο συνεργείο μεταφορά του οχήματος στον τόπο κατοικίας μεταφορά των επιβαινόντων στην κατοικία τους έξοδα φύλαξης οχήματος έξοδα διανυκτέρευσης στον τόπο του συμβάντος κόστος εισιτηρίων του ιδιοκτήτη για τη παραλαβή του οχήματος μετά την επισκευή

Ασφάλιση ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι παροχές αυτής είναι : Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημιώσεων συνεπεία ατυχήματος Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Προσφυγές στις Δημόσιες Αρχές περί αφαιρέσεως διπλώματος, πινακίδων κυκλοφορίας και ανάληψη της υπεράσπισης του ασφαλισμένου.

Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Καλύπτεται η αστική ευθύνη προς τρίτους όταν το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται εντός Φυλασσόμενων χώρων (προβλήτες, σταθμοί, γκαράζ, συνεργεία, εκθέσεις κλπ), καθώς επίσης και κατά την μεταφορά, φόρτώση ή εκφόρτωση του σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς (πλοίο τρένο κτλ).

Ασφάλιση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS Δεν θα υπολογίζεται MALUS στα ασφάλιστρα της επόμενης ανανέωσης του συμβολαίου σε περίπτωση μέχρι και 2 ατυχημάτων του ασφαλισμένου και με δεδομένη την υπαιτιότητα του.

Παροχή Πράσινων Καρτών Έκδοση πράσινων καρτών για τους κατόχους αυτοκινήτων που ταξιδεύουν εκτός Ελλάδος. Η πράσινη κάρτα αποδεικνύει την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης. Εκπτώσεις Έκπτωση στα ασφάλιστρα των οχημάτων τους δικαιούνται όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες ασφαλισμένων: -ιερείς -δικαστές -ένστολοι -δημόσιοι υπάλληλοι -όσοι έχουν ανήλικα τέκνα Επίσης έκπτωση δίνεται σε οχήματα: -ανάλογα με την εμπορική τους αξία -ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης αδείας -εάν είναι χρηματοδοτούμενα από τράπεζα Βέβαια δεν παρέχουν όλες οι εταιρείες τις ίδιες εκπτώσεις ούτε και ίδια ποσοστά αυτών των εκπτώσεων.

Επιβαρύνσεις 1. Επασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών νέου σε ηλικία οδηγού. 2. Επασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών πρόσφατου διπλώματος (λιγότερο από 1 έτος). 3.Επασφάλιστρο Αστικής Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών ξένου διπλώματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ - ΜΟΤ/ΤΩΝ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - Φ.Δ.Χ. - TIR

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΑΞΙ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΕΟΦΟΡΕΙΩΝ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΩΝ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο ποσό ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός/εκτός νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η υποχρεωτική ασφάλιση των αυτοκινήτων νομοθετήθηκε από την 1/1/1978 για όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε την κάθε ασφαλιστική ανάγκη. Γι΄αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με περισσότερες από 10 ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την κάθε σας επιθυμία.

Επικοινωνία