ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Συνήγορος καταναλωτή : Μην οδηγείτε ανασφάλιστο αυτοκίνητο

Εκτυπώσιμη μορφή

June 3, 2014 |
Τις σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα από αυτοκίνητα, επισημαίνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Σε σχετική ανακοίνωση για τους καταναλωτές αναφέρει :
Δυνάμει του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) τροποποιήθηκε ως προς ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 237/1986), που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για ατυχήματα από αυτοκίνητα.
Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ από την 05.05.2014 (ημερομηνία δημοσίευσηςτου ως άνω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλέον τα εξής:
Η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.
Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο.
Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων, που είναι αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων εκ του νόμου κυρώσεων, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου (καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης και το σήμα προσωρινής ασφάλισης).
65322Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου
Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης (καταργείται η αυτόματη εκ του νόμου ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου και δεν απαιτείται πλέον ακύρωση/καταγγελία της ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρία κατά το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλαδή ο κύριος ή κάτοχος του αυτοκινήτου θεωρείται ανασφάλιστος ήδη από την πρώτη ημέρα μετά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριοσυμβόλαιο λήξη αυτού, εφόσον δεν έχει καταβάλει εγκαίρως το ασφάλιστρο).
Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τον λήπτη της ασφάλισης ή τονασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή.

Πηγή: www.asfalisinet.gr
Αναδημοσίευση από :ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗ