ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Π.Δ.459 της 8/14.12.90 (ΦΕΚ Α' 175)

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 87/344/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας.

PDF download: