ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΔ 190/2006 (ΦΕΚ Α 196 14.9.2006)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003).

PDF download: