ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΔ 169/2000 (ΦΕΚ Α' 56 /7-7-2000)

Προσαρμογή του ΝΔ 400/1970 (Α' 10) "περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως ", όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 " για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων " (L 374/31.12.1991).

PDF download: