ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Π.Δ. 103 της 22.3/2.4.90 (ΦΕΚ Α' 47)

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 84/641/ΕΟΚ για την τροποποίηση όσον αφορά ιδίως στην τουριστική βοήθεια, της Πρώτης Οδηγίας (73/239/ΕΟΚ) για τον συντονισμό των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, που αφορούν στην ανάληψη πρωτασφαλιστικής δραστηριότητας εκτός των ασφαλίσεων ζωής και την άσκησή της

PDF download: