ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η Μεταβολή της Κυριότητας του Αυτοκινήτου επιφέρει Διακοπή της Υφιστάμενης Κάλυψης ή όχι;

Η Μεταβολή της Κυριότητας του Αυτοκινήτου επιφέρει Διακοπή της Υφιστάμενης Κάλυψης ή όχι;
Στις περισσότερες περιπτώσεις μεταβολής της κυριότητας του αυτοκινήτου (λ.Χ. πώληση) ο πωλητής (παλαιός ιδιοκτήτης) ειδοποιεί έγκαιρα την ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει το αυτοκίνητο για τη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης. Αντίστοιχα ο αγοραστής (νέος ιδιοκτήτης) ασφαλίζει το απόκτημα του στην ίδια ή σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία με νέο ασφαλιστήριο.
Το άρθρο 36 του Ν.3746/09 (ΦΕΚ 27/Α΄/16-02-09) το οποίο τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄), ορίζει ότι άν μεταβιβασθεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιασδήποτε ενέργεια.
Το άρθρο 8 της Κ4/585/78 ΑΥΕ ορίζει ότι κάθε μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος προκαλεί μετά πάροδο 15 ημερών από τη συντέλεσή της την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.
Με δεδομένα τα παραπάνω πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
• Αν το ατύχημα συνέβη μέσα στο χρονικό διάστημα των 30 ημερών από τη μεταβολή της κυριότητας ή/και της κατοχής, τότε ο νέος ιδιοκτήτης είναι ασφαλισμένος και καλύπτεται κανονικά από την ασφαλιστική σύμβαση.
• Αν όμως το ατύχημα συνέβη μετά την πάροδο των 30 ημερών, τότε η ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει μεν τον τρίτο ζημιωθέντα, αλλά έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, και να ζητήσει να της καταβάλει ό,τι αυτή κατέβαλε ως αποζημίωση.
Η παραπάνω ρύθμιση διασφαλίζει τα δικαιώματα του τρίτου που υφίσταται ζημία και δίνει επαρκή χρόνο στο νέο ιδιοκτήτη (30 ημέρες) να φροντίσει για την ασφάλιση του αυτοκινήτου που απέκτησε.

2010-07-28