ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – INTERLIFE – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Οι παρακάτω περιγραφόμενες ασφαλίσεις και εφόσον αυτές έχουν παρασχεθεί, δίδονται με το ίδιο ασφαλιστήριο που καλύπτει την Αστική Ευθύνη σε τρίτους από ατυχήματα που προέρχονται από την κυκλοφορία οχημάτων. Για τις ασφαλίσεις αυτές, ισχύουν εφ' όσον δεν τροποποιούνται παρακάτω, οι Γενικοί Όροι ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι Γενικές διατάξεις των Γενικών όρων ασφάλισης κυκλοφορίας οχημάτων (άρθρο 1 έως 18), όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από την υπ' αριθμ. Κ4/585/78 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και δημοσιευθεί στο υπ' αριθμ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
(Σύμφωνα με την Κ4/585/8.4.78 ΦΕΚ 795 τ. Α.Ε. ΕΠΕ)

ΑΡΘΡΟ1. Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω:
Εταιρεία
Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ.
Ασφαλισμένος
Το πρόσωπο το οποίο αναγράφεται ως στην οικεία στήλη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΙΓΑΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ, ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί
Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν την έννοια που δίδεται παρακάτω:
Εταιρεία ή Ασφαλιστής
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «AIGAION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
Λήπτη της ασφάλισης ή συμβαλλόμενος