ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Υποχρεωτική η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

"Υποχρεωτική" καθίσταται ουσιαστικά η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων οδικών μεταφορών με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που φέρει τον τίτλο «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» το οποίο απελευθερώνει το επάγγελεμα του οδικού μεταφορέα.
Στο άρθρο 13 του σχεδίου νόμου, το οποίο ψηφίσθηκε χθες από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρόντος του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων προβλέπεται η αποκατάσταση των ζημιών του φορτωτή που επήλθε από ευθύνη του μεταφορέα.
Συγκεκριμένα το άρθρο 13 αναφέρει ότι:

"Άρθρο 13

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΄ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 128
3 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

PDF download: 

Ν.1569 της 23/25-10-85 (Α 183)

«Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

PDF download: 

Ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α 84/18-04-06)

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»

PDF download: 

Ν. 3487/2006 (ΦΕΚ Α 190/11-09-06)

«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων" (ΕΕΙ.178/17.7.2003)»

PDF download: 

Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α/100/14-05-07)

«Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 "Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης" (ΦΕΚ 331 Α') και άλλες διατάξεις»

PDF download: 

Ν. 3651/2008 (ΦΕΚ α 44/18-03-08)

Οδική βοήθεια οχημάτων

PDF download: 

Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α 27/16-02-09)

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις

PDF download: