ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υ.Α. Κ4-827 (Εμπορίου) της 24.2/27.3.86(Β' 130)

Καθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Επιτροπών Ασφαλιστικών πρακτόρων, του τρόπου λειτουργίας τους, του τρόπου διεξαγωγής εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ασφαλιστικού πράκτορα και της τήρησης μητρώου ασφαλιστικών πρακτόρων.

PDF download: 

ΥΑ Κ3 1377/1994 (ΦΕΚ Β’ 136)

Καθορισμός του τρόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του Μεσίτη Ασφαλίσεων και της δέσμευσης περιουσίας του.

PDF download: 

ΥΑ Κ3-4298 (ΦΕΚ/Β'505/1995)

Καθορισμός τρόπου υπολογισμού των τεχνικών αποθεμάτων (ασφαλιστικών προβλέψεων) των ασφαλίσεων κατά ζημιών από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα.

PDF download: 

ΥΑ K3-11087 (ΦΕΚ Β΄ 1531/14.12.2000)

Ρύθμιση εκπαίδευσης και εξετάσεων διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

PDF download: 

ΥΑ Αριθ.Κ3/7714 ΦΕΚ Β' 119/5.2.2001

Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που ασκούν ουσιαστική διεύθυνση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ρθρο 15 του Ν.Δ. 400/70)

PDF download: 

ΥΑ Κ3-10659 (ΦΕΚ Β΄ 1416/6.11.2002)

Σχετικά με Εκπαίδευση και Εξετάσεις Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

PDF download: 

ΥΑ Κ3-1615 (ΦΕΚ Β' 828/4.6.2004)

Τροποποίηση της Κ3-11087/27.11.2000 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης

PDF download: 

ΥΑ υπ αρ Κ3-4814 (ΦΕΚ Β΄860/11-06-2004)

Καθορισμός περιεχομένου και τρόπου υποβολής συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων

PDF download: 

ΥΑ Κ3-6513 (ΦΕΚ Β΄ 1136/27.7.2004)

Τροποποίηση της Κ3-4814/2004 υπουργικής απόφασης "περί Καθορισμού Περιεχομένου και Τρόπου υποβολής Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων των Εγκατεστημένων στην Ελλάδα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

PDF download: 

ΥΑ.10082/Β431 (ΦΕΚ Β 377 23.3.2005)

Καθορισμός εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

PDF download: